Polityka prywatności 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CRiPS Centrum Rehabilitacji i Poprawy Sprawności z siedzibą w Szczytnie, ul. Moniuszki 10/I, 12-100 Szczytno, e-mail:crips.szczytno@o2.pl, telefon 508096508. Z CRiPS można skontaktować się poprzez adres mailowy, telefonicznie lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
  • wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń;
  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, za które administrator uznaje np.: archiwizację, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora, np.: pracownicy, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy audytorskie.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy
 5. Przysługuje Państwu:
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych, które Państwo dostarczyli.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy.